กระเป๋าเดินทางหาย ให้ประกันเดินทางช่วยจ่าย : Chubb Samaggi Insurance

Menu

Home
Register
Content

Products

Motor
Compulsory
Motor
Type 3
Driver
Safe
PA
TA
Hybrid
PA

Contact

: 02-611-4466

กระเป๋าเดินทางหาย ให้ประกันเดินทางช่วยจ่าย

ใครๆก็ชอบเดินทาง จะใกล้ไกลต่างต้องใช้กระเป๋าเดินทางเล็กใหญ่แตกต่างกันไป แต่คุณทราบหรือไม่ว่ากระเป๋าเดินทางต่างประเทศนั้นหายกันปีละเท่าไหร่ จาก ข้อมูลของ SITA พบว่าปี 2015 มีผู้โดยสายทางอากาศกว่า 3.5 พันล้านคน และมีอัตราการหยิบกระเป๋าผิดหรือสูญหายว่า 23.1 ล้านครั้ง คิดเป็น 6.5 ครั้งต่อการหยิบกระเป๋า 1,000 ครั้งในปี 2015 หรือโดยเฉลี่ยมีกระเป๋าเดินทางหายมากกว่า 3,000 ใบทุกชั่วโมง!

เห็นแบบนี้แล้ว น่ากลัวไม่ใช่เล่น หากกระเป๋าหายที เที่ยวคงหมดสนุก Chubb ขอแนะนำประกันการเดินทางซึ่งนอกจากจะคุ้ใครองผู้เดินทางแล้ว แผน Silver, Gold, Platinum ยังคุ้มครองกระเป๋าเดินทางได้ โดยการ ชดเชยแบ่งเป็น 2 ส่วนหลักคือ ล่าช้า หรือ สูญหาย/เสียหาย

การคุ้มครองความล่าช้าของกระเป๋าเดินทาง

หากกระเป๋าเดินทางของผู้เอาประกันภัยมาถึงล่าช้าเนื่องจากความผิดพลาดของสายการบิน เป็นเวลาเกินกว่า 6 ชั่วโมง ตามค่าใช้จ่ายที่ได้จ่ายไปจริงให้แก่ผู้เอาประกันภัยสําหรับทุกๆ 6 ชั่วโมงเต็มต่อเนื่องของความล่าช้า ทั้งนี้ไม่เกินจํานวนเงินเอาประกันภัยตามทีระบุไว้ในตารางกรมธรรม์

การคุ้มครองการสูญเสียหรือความเสียหายของกระเป๋าเดินทางและ/หรือทรัพย์สิน

คุ้มครองจากเหตุการณ์ดังต่อไปนี้

  • ความผิดพลาดในการขนส่งกระเป๋าเดินทางของผู้ขนส่ง หรือการขนย้ายกระเป๋าเดินทางของพนักงานโรงแรม หรือ
  • เป็นผลจากบุคคลใดๆ กระทําการชิงทรัพย์ การปล้นทรัพย์ หรือการดําเนินการใดๆ ในลักษณะเป็นการใช้ความรุนแรง หรือโดยข่มขู่หรือขู่เข็ญผู้เอาประกนภัยเพื่อเอากระเป๋าเดินทางและ หรือทรัพย์สินส่วนตัวนััน โดยต้องแจ้งต่อเจ้าหน้าที่ตํารวจในท้องที่ที่เกิดการสูญเสียหรือความเสียหายภายใน 24 ชั่วโมง

รู้อย่างนี้แล้วก็เบาใจได้ว่า ประกันภัยการเดินทางสามารถช่วยชดเชยค่าเสียหายของกระเป๋าเดินทาง ผ่อนหนักให้เป็นเบาได้ ศึกษารายละเอียดเงื่อนไข ข้อยกเว้นของกรมธรรม์ได้จาก สัญญากรมธรรม์ประกันภัยคุ้มครองการเดินทางไปต่างประเทศ

ซื้อออนไลน์ https://www.chubbtravelinsurance.co.th/th/ หรือโทร 02-611-4242 (เวลาทำการ จันทร์ถึงศุกร์ 8:30-17:30) กันได้เลย