กรมธรรม์ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล : Chubb Samaggi Insurance

Menu

Home
Register
Content

Products

Motor
Compulsory
Motor
Type 3
Driver
Safe
PA
TA
Hybrid
PA

Contact

: 02-611-4466

แผนประกันภัยอุบัติเหตุ Personal Protection

ข้อมูลผู้ถือกรมธรรม์ประกันภัย / Insured Detail

กรุณากรอกข้อมูลที่มีเครื่องหมาย* ให้ครบ
กรุณาเลือกประเภทรถ
กรุณาเลือกวันเริ่มคุ้มครอง
กรุณาเลือกวันที่สิ้นสุดคุ้มครอง
คุณ
กรุณากรอกชื่อผู้เอาประกัน
กรุณากรอกนามสกุลผู้เอาประกัน
กรุณากรอกหมายเลขบัตร
กรุณาเลือกวันเกิด
กรุณากรอกที่อยู่ 1
กรุณาเลือกจังหวัด
กรุณาเลือกเขต/ อำเภอ
กรุณาเลือกแขวง/ ตำบล
กรุณากรอกรหัสไปรษณีย์
กรุณากรอกเบอร์โทรศัพท์
กรุณาเลือกอาชีพ
กรุณากรอกอีเมล์
กรุณากรอกอีเมล์ให้ตรงกัน

ข้อมูลผู้รับประโยชน์ / Beneficiary

อ่านเพิ่มเติม...
*คำเตือนของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
ให้ตอบคำถามข้างต้นตามความจริงทุกข้อ หากผู้เอาประกันภัยปกปิดข้อความจริง หรือแถลงข้อความอันเป็นเท็จ จะมีผลให้สัญญานี้ตกเป็นโมฆียะ ซึ่งบริษัทมีสิทธิบอกล้างสัญญาตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 865 และอาจปฏิเสธการจ่ายค่าสินไหมทดแทนได้